Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Eenvoudig Mijn Auto Verkopen

Op de diensten van wijverkopenuwautowel.nl en de overeenkomsten welke door ons tot stand
komen, zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden bestaan uit de
algemene voorwaarden zoals deze terug te vinden zijn op onze website eenvoudigmijnautoverkopen.nl.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van –
iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Eenvoudig Mijn Auto Verkopen
gevestigd te Enschede te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Door gebruik te maken van de diensten en/of producten die Eenvoudig Mijn Auto Verkopen aanbiedt
gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart u tevens deze te hebben
gelezen en begrepen.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Definities

2.1 In deze algemene voorwaarden wordt met “verkoper” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of
via Eenvoudig Mijn Auto Verkopen zijn/haar personenauto te koop heeft aangeboden na akkoord te zijn
gegaan met de algemene voorwaarden en deze te hebben gelezen en begrepen.

2.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “Koper” bedoeld: ieder rechtsgeldig en RDW erkend
bedrijf dat voertuigen inkoopt via Eenvoudig Mijn Auto Verkopen na akkoord te zijn gegaan met de
algemene voorwaarden en deze te hebben gelezen en begrepen.

2.3 Door gebruik te maken van de dienstverlening van Eenvoudig Mijn Auto Verkopen gaan zowel koper
als verkoper akkoord met de algemene voorwaarden. Zowel koper als verkoper gaan vertrouwelijk
met persoonsgegevens om en begrijpen dat deze gegevens niet aan derden verstrekt mogen
worden.

2.4 In deze algemene voorwaarden wordt met “de verkoopovereenkomst” bedoeld: Het rechtsgeldig
contract welke koper en verkoper aangaan via Eenvoudig Mijn Auto Verkopen om de specifieke
voorwaarden ten aanzien van de te verkopen auto waarover overeenstemming is bereikt vast te
leggen.

2.5 In deze algemene voorwaarden wordt met “Het Bod” bedoeld: Het bod dat de verkoper geboden
krijgt op het voertuig dat de verkoper via Eenvoudig Mijn Auto Verkopen te koop heeft aangeboden.

2.6 Voordat een bezoeker van Eenvoudig Mijn Auto Verkopen gebruik maakt van de diensten die
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen aanbiedt wordt deze in de gelegenheid gesteld de algemene
voorwaarden van Eenvoudig Mijn Auto Verkopen te lezen en begrijpen.

2.7 Bij vragen of onduidelijkheden over onze Algemene Voorwaarden kan elke bezoeker van
wijverkopenuwautowel.nl mondeling en/of schriftelijk contact met Eenvoudig Mijn Auto Verkopen
opnemen voor opheldering.

Artikel 3. Het Bod

3.1 De Verkoper ontvangt via wijverkopenuwautowel.nl een Bod op het door hem/haar te koop
aangeboden voertuig. Het Bod wordt gedaan op basis van de door verkoper opgegeven
voertuigomschrijving. De voertuigomschrijving dient altijd naar waarheid te zijn ingevuld en/of
opgegeven. Als de Verkoper een onjuiste voertuigomschrijving heeft ingevuld en/of opgegeven dat
nadelig is voor de Koper heeft de Koper het recht om het Bod in te trekken.
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen is op dit moment in gebreke gesteld en zal de Verkoper een boete
opleggen, dit bedraagt 15% van het hoogste bod met een minimum van €250,- ex BTW. Tenzij er
sprake is van onmacht of onwetendheid.

3.2 Nadat Verkoper Het Bod heeft ontvangen kan de Verkoper deze accepteren. Als de Verkoper Het
Bod accepteert gaat de Verkoper een Verkoopcontract aan met de Koper.

3.3 Als de voertuigomschrijving door Verkoper naar waarheid is ingevuld is het voor Koper niet
toegestaan opnieuw over de prijs te onderhandelen tijdens de aflevering van het verkochte voertuig.

Artikel 4. Totstandkoming Verkoopcontract

4.1 Het Verkoopcontract komt tot stand nadat Het Bod door Verkoper mondeling, digitaal dan wel
schriftelijk aanvaard wordt. Eenvoudig Mijn Auto Verkopen is geen partij in dit contract.

4.2 Koper is verplicht om het voertuig over te nemen en de via Eenvoudig Mijn Auto Verkopen
overeengekomen prijs aan Verkoper te voldoen. Tenzij de door Verkoper opgegeven
voertuigomschrijving niet overeenkomt met de werkelijke staat van het voertuig.

4.3 Het is Verkoper verplicht binnen 1 dag na de totstandkoming van het Verkoopcontract contact
met Koper op te nemen om een afspraak voor de aflevering van het voertuig te maken.

4.4 Als er met geen mogelijkheid contact met Koper kan worden opgenomen is het Verkoper
verplicht om Eenvoudig Mijn Auto Verkopen hiervan direct telefonisch of per e-mail van op de hoogte te
brengen. De aflevering van het verkochte voertuig dient binnen 14 dagen na het tot stand komen van
het Verkoopcontract plaats te vinden.

4.5 Het is Verkoper verplicht om het verkochte voertuig beschikbaar te stellen voor aflevering binnen
3 dagen na de totstandkoming van het Verkoopcontract.

4.6 Als het voertuig niet aan de door Verkoper opgegeven voertuigomschrijving voldoet heeft Koper
het recht om een redelijke tegenbieding te doen. Als Verkoper dit niet accepteert heeft Koper het
recht om het Verkoopcontract te ontbinden.

4.7 Eenvoudig Mijn Auto Verkopen behoudt zich ten alle tijde het recht voor om Het Bod in te trekken
voor of na acceptatie van Verkoper, zonder dat Koper of Verkoper hieraan rechten kunnen ontlenen.

4.8 Als Verkoper zich niet houdt aan de aflevertermijn van 14 dagen of als Verkoper het verkochte
voertuig aan derden verkoopt zal Verkoper door Eenvoudig Mijn Auto Verkopen en/of Koper in gebreke
gesteld worden. Er wordt Verkoper een boete van 15% van Het Bod opgelegd met een minimum van
€ 250,- Exclusief BTW.

4.9 Als Koper zich niet houdt aan de aflevertermijn of ophaaltermijn of de koop annuleert zonder
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen daarvan op de hoogte gesteld te hebben, opnieuw onderhandelt met
Verkoper, Fraude pleegt of zich op welke manier dan ook niet houdt aan de met
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen gemaakte afspraken, zal Koper in gebreke worden gesteld. Er zal een
procedure in gang worden gezet wegens het schenden van het Verkoopcontract en de Algemene
Voorwaarden. Koper wordt in dat geval een boete van 15% van Het Bod opgelegd met een minimum
van € 250,- Exclusief BTW.

4.10 Verkoper kan zich niet beroepen op de wet Koop op afstand.

4.11 Al onze gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden en ter controle en beveiliging
van onze service en verkopen.

Artikel 5. Betaling

5.1 De door Eenvoudig Mijn Auto Verkopen aangeboden producten goederen en/of diensten zijn voor
Verkoper geheel gratis. Verkoper kan onbeperkt en geheel kosteloos gebruik maken van de door
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen aangeboden producten, goederen en/of diensten.

5.2 Bij aflevering van het verkochte voertuig dient Koper te allen tijde direct het in het
verkoopcontract aangegeven bedrag te voldoen. Per bank of contant. Bij een betaling per bank moet
de Koper de Verkoper voorzien van een betalingsbewijs.

5.3 Koper is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst factuur de kosten/fee voor de door
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen geleverde producten, goederen en/of diensten te voldoen.

Artikel 6. Aflevering

6.1 Voordat Koper overgaat tot betaling heeft Koper heeft het recht bij aflevering van het verkochte
voertuig te controleren of het Voertuig overeenkomt met de door Verkoper opgegeven
voertuigomschrijving.

6.2 Als Koper constateert dat de voertuigomschrijving zoals deze is opgegeven door Verkoper niet
overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig heeft Koper het recht om een redelijk en
eerlijk tegenbod te doen of het Verkoopcontract te ontbinden.

6.3 Koper heeft het recht om te controleren of het geleverde voertuig eigendom is van de Verkoper.

6.4 Verkoper dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

6.5 Koper is verplicht Verkoper altijd direct te voorzien van een vrijwaringsbewijs.

6.6 Koper is verplicht het voertuig grondig te controleren. Na vrijwaring van de auto ontdoet Koper
zich van enige vorm van garantie.

Artikel 7. Privacybeleid

7.1 Eenvoudig Mijn Auto Verkopen houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2 Eenvoudig Mijn Auto Verkopen gebruikt persoonsgegevens alleen om de diensten die
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen levert uit te voeren.

7.3 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht.

7.4 Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in de Database van Eenvoudig Mijn Auto Verkopen.

7.5 Eenvoudig Mijn Auto Verkopen maakt gebruik van cookies.

Artikel 8. Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen. Ook het gebruik van alle overige auteursrechten, databankrechten en
andere intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de diensten en producten van
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen behoren toe aan Eenvoudig Mijn Auto Verkopen en worden uitdrukkelijk
voorbehouden.
Ook het gebruik van merk- en productnamen van Eenvoudig Mijn Auto Verkopen in op zoekmachines
gerichte teksten is niet toegestaan. Eenvoudig Mijn Auto Verkopen hanteert een actief en strikt beleid in
de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen van door
Eenvoudig Mijn Auto Verkopen geleverde producten en/of diensten en zal bij overtreding altijd juridische
stappen ondernemen.

Artikel 9. Recht

Het Nederlands recht is op toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes die betrekking
hebben op door Eenvoudig Mijn Auto Verkopen geleverde producten en/of diensten. Alle gerechtelijke
procedures zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Klachten

Zowel Koper als Verkoper kunnen klachten mailen aan info@eenvoudigmijnautoverkopen.nl t.a.v. het
management.